U zit al in de financiële problemen of dreigt hier binnenkort in terecht te komen. Waarschijnlijk wordt het voor u steeds moeilijker om het overzicht te bewaren of u bent het al kwijtgeraakt. Incassobureaus, deurwaarders, schuldeisers en wellicht al dwangbevelen maken het er allemaal niet makkelijker op. Binnengekomen post wordt waarschijnlijk al niet meer geopend en telefoon neemt u al niet meer op.

In actie komen

Voor u moet nu het moment zijn aangekomen dat u gaat ingrijpen, in actie komen, anders raakt u nog verder in de problemen met alle gevolgen van dien. Uw hele leven kan op zijn kop worden gezet met mogelijke gevolgen als huisuitzetting, afsluiting energie of gedwongen verkoop van uw woning. Zelfs uw baan of erger, uw relatie kan op het spel komen te staan als u dagelijks bezig bent met alleen nog uw financiële problematiek en oog voor realiteit dreigt te verliezen. Door een traject van Schuldhulpverlening en/of Budgetbeheer op te starten, kunt u uzelf en uw omgeving veel leed besparen!

Schuldhulpverlening

Onze schuldhulpverleners en budgetbeheerders kunnen u helpen om uit deze financiële uitzichtloze situatie te komen! Zij zijn opgeleid en gespecialiseerd in de Schuldhulpverlening en Budgetbeheer.

Wanneer het u niet meer lukt om aan al uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Finanstratie u helpen om een oplossing te vinden en zo de schade voor alle betrokkenen te beperken. Daarbij kunnen wij onder strikte voorwaarden aan uw schuldeisers om een gedeeltelijke kwijtschelding vragen. We spreken dan van een minnelijke (schuld-) regeling

Als u bij ons een schuldbemiddelings- traject start, zijn wij gebonden aan strenge regels. Uw schuldeisers hebben tenslotte recht op volledige betaling. Wanneer wordt gevraagd om kwijtschelding, moeten zij er op kunnen rekenen dat er geen alternatief is waarbij zij meer zouden ontvangen.

De belangrijkste uitgangspunten van deze regels zijn:

 • Bij een dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, licht of water ondernemen wij direct actie door middel van een aanvraag voor moratorium .
 • Er mag alleen bemiddeld worden om een regeling tot stand te brengen wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn om de financiële problemen op te lossen
 • Er mogen geen geen nieuwe schulden meer ontstaan
 • Lopende vaste lasten dienen m.i.v het traject maandelijks voldaan te worden.
 • Alle schulden worden opgenomen in de regeling, hieronder vallen ook verplichtingen naar postorderbedrijven en roodstand op betaalrekeningen
 • Alle schuldeisers worden gelijk behandeld, alleen wanneer een schuldeiser preferent is wordt hierop een uitzondering gemaakt
 • U mag van uw totale inkomen maar een gedeelte houden, dat betekent dat u tijdens de regeling moet leven op het bestaansminimum. Ook moet u zich inspannen om een zo hoog mogelijk inkomen te verwerven. Dit kan betekenen dat u actief moet solliciteren wanneer u geen (volledige) baan hebt
 • Op deze manier moet u gedurende drie jaar (zesendertig maanden) tijd zoveel mogelijk inzetten voor aflossing. Aan de schuldeisers wordt gevraagd om kwijtschelding te verlenen voor het bedrag dat na drie jaar niet is afgelost
 • Alle schuldeisers moeten (vrijwillig) instemmen met deze regeling.

Ondernemers

Heeft u een onderneming en wilt u hiermee doorgaan? Ook dan is het dikwijls mogelijk om een minnelijke regeling tot stand te brengen. Hiervoor zal wel vastgesteld moeten worden dat uw onderneming levensvatbaar is. Een bedrijfskundig onderzoek (door een onpartijdige tussenpersoon) is daarom noodzakelijk. Naast de levensvatbaarheid moet er onderzocht worden wat u maximaal kunt inzetten voor de aflossing van uw schulden. Wanneer volledige betaling van uw schulden niet mogelijk is, kan aan uw schuldeisers kwijtschelding gevraagd worden voor een gedeelte van de vordering. De inzet van een saneringskrediet (waarbij uw afloscapaciteit wordt voorgefinancierd) geniet in dit geval de voorkeur. Wellicht komt u hiervoor in aanmerking via het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Wie opgehouden is met het betalen van zijn schulden kan in staat van faillissement komen te verkeren. Zowel natuurlijke personen, mensen van vlees en bloed, als zogenaamde rechtspersonen zoals B.V.’s, NV.’s of stichtingen kunnen failliet gaan. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon. In het geval van een eenmanszaak wordt de eigenaar van de eenmanszaak persoonlijk failliet verklaard, de ondernemer is zelf aansprakelijk is voor alle schulden en niet zijn onderneming. Ook een vennootschap onder firma kan failliet worden verklaard. In dat geval gaan naast de zogenaamde VOF ook alle beherende vennoten van de vennootschap (persoonlijk) failliet.

n de praktijk blijkt dat bijna alle faillissementen ‘bij gebrek aan baten’ worden opgeheven. Schuldeisers ontvangen hierdoor zelden een betaling en voor een natuurlijk persoon komt het erop neer dat schuldeisers na het faillissement weer door kunnen gaan met incassoprocedures. Het is daarom begrijpelijk dat er regelmatig stemmen opgaan voor aanpassing van de verouderde faillissementswet (uit 1893). Een faillissement leidt doorgaans alleen maar tot onnodige kapitaalvernietiging.

Wanneer een minnelijke (schuld)regeling met de schuldeisers is mislukt, kan bij de rechtbank een beroep op de wettelijke schuldregeling worden gedaan via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Bij het verzoekschrift voor de Wsnp moet u een uitgebreide verklaring indienen. In deze verklaring, die wij gezamenlijk met u opstellen, geeft u een volledig overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de schulden, wat er aan gedaan is om tot een oplossing te komen en waarom de minnelijke regeling is mislukt.

Tijdens een toelatingszitting oordeelt de rechtbank of iemand in aanmerking komt voor de Wsnp. De belangrijkste voorwaarden voor toelating tot de Wsnp zijn:

 • Er is sprake van goede trouw bij het ontstaan van schulden
 • Er is geen minnelijke regeling bereikt
 • De afgelopen vijf jaar is geen fraude gepleegd
 • Men kan niet doorgaan met aflossen op de schulden
 • De aanvrager heeft de afgelopen tien jaar niet in de Wsnp gezeten
 • Er zullen in de Wsnp geen nieuwe schulden ontstaan.

Wanneer u bent toegelaten tot de Wsnp, krijgt u via de rechtbank een bewindvoerder toegewezen. Deze controleert of u zich aan de regels houdt. Hij is daarbij verantwoordelijk richting rechter-commissaris. In de Wsnp ontvangt de bewindvoerder al uw post. En tijdens een huisbezoek wordt beoordeeld of er waardevolle spullen zijn die u moet verkopen.

In veel opzichten lijkt de wettelijke regeling op de minnelijke. Ook bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen duurt de regeling drie jaar. In deze periode mag u maar een gedeelte van uw inkomen houden, het zogenaamde Vrij te laten bedrag (Vtlb). Alle inkomsten boven het Vtlb worden gespaard op een boedelrekening. Van het bedrag op de boedelrekening wordt een gedeelte ingehouden voor onder andere de kosten van de bewindvoerder. Het saldo wordt na drie jaar aan de schuldeisers uitbetaald. Voor het deel van de schulden dat daarna niet is afgelost, wordt een schone lei verleend. Wanneer u zich niet houdt aan de regels, zal de Wsnp eerder worden beëindigd of krijgt u aan het eind geen schone lei. Soms wordt u dan alsnog failliet verklaard. Wanneer er wel een schone lei wordt verleend, geldt deze voor alle schulden die zijn ontstaan voor de dag dat u tot de Wsnp bent toegelaten. U krijgt daardoor een schuldenvrije toekomst.

In de Wsnp is het niet toegestaan om een onderneming te hebben. Dit betekent dat een zelfstandige, als hij tot de Wsnp wordt toegelaten, zijn onderneming moet beëindigen en moet gaan solliciteren naar een baan in loondienst.